Kladské pomezí

Katovská třicítka

23. 09. 2016 - 24. 09. 2016

  • Katovská třicítka

Město Stárkov pořádá v sobotu dne 24. září 2016

39. ročník turistického pochodu

Katovská třicítka

Průběžný start pochodu je od 7.30 hod. do 9.00 hod. na sále v prvním poschodí radnice
ve Stárkově na náměstí.


Cíl je v Táboře pod Vysákem.
Trasy:10km, 15 km a 30 km pro pěší, 35 km a 50 km pro cyklisty.

15. ročník pro jezdce na koních
(start pro koně ve Vápence na ranči p. Votavy. Přihlášky na tel. č. 723 411 157)

Startovné: dospělí 30,- Kč, děti do 10let 10,- Kč

Občerstvení na trasách i v cíli zajištěno!


Odjezd autobusu z Hronova v 7.20 hod. z autobusového nádraží

Bližší informace na www.starkov.cz

 

D O P R O V O D N Ý P R O G R A M
V P Á T E K   2 3 . 0 9 . 2 0 1 6  O D  1 8 H O D I N
U V Á D Í  D I V A D E L N Í  S O U B O R  M E D V Ě D   S T Á R K O V  V  K I N Ě  P Ř E D S T A V E N Í
A.P.ČECHOVA
BANKOVNÍ JUBILEUM


D O P R O V O D N Ý P R O G R A M
V S O B O T U   2 4 . 0 9 . 2 0 16
V  T Á B O Ř E P O D V Y S Á K E M
TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY
P O   C E L Ý   D E N   B U D E   M O Ž N O S T  S H L É D N O U T   D O B O V É   T Á B O R Y
B O J U J Í C Í C H   A R M Á D  N A   N Á M Ě S T Í  V  1 5 . 0 0   H O D I N

JIŽNÍ  FRANCIE 1944
Bojová ukázka na motivy bojů v jižní Francii v roce 1944.

Ukázku provede Klub vojenské historie s dobovou technikou.

Vstupné: dospělí Kč 60,-, děti Kč 30,-

V  T Á B O Ř E   P O D   V Y S Á K E M
POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
O D   2 0 . 0 0   H O D I N
H R A J E „ CUGRUNT"
Vstupné: Kč 30,-

Soubory ke stažení