Kladské pomezí

Strategie

  • untitled-image

Marketingová strategie ke stažení

 Marketingová strategie řeší jaké marketingové aktivity v období do roku 2025 jsou nejvhodnější pro rozvoj cestovního ruchu v regionu a udává směr dalšího vývoje. Marketingový plán obsahuje podrobně zpracované jednotlivé aktivity.


Strategie rozvoje ke stažení

Strategie rozvoje - Úvod

Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Kladské pomezí (dále jen Strategie) je součástí projektu „Kladské pomezí – krajina příběhů“ podpořeného v rámci ROP ‐ reg.č. CZ.1.13/3.2.00/14.00842. Strategie je zpracována s cílem zanalyzovat stávající situaci cestovního ruchu v Kladském pomezí a vyhodnotit předpoklady pro další rozvoj cestovního ruchu. Na základě této analýzy navrhnout možné směry rozvoje dílčích aktivit cestovního ruchu v Kladském pomezí, které by pomohly k efektivnějšímu, ekonomičtějšímu a zároveň šetrnějšímu získávání přínosů z cestovního ruchu. Strategie navazuje na jednotlivé Akční plány BRANKY, o.p.s. a na program Destinačního managementu BRANKY, o.p.s. z let 2009 a 2010.

V první části se Strategie zabývá základními předpoklady pro cestovní ruch v oblasti. Další část podrobně analyzuje aktuální nabídku infrastruktury cestovního ruchu a všechna dostupná data o poptávce po službách cestovního ruchu v oblasti. Data uvedená ve Strategii vycházejí z dotazníkových šetření pro turistickou oblast Kladského pomezí, potažmo Královéhradeckého kraje, které realizovala vminulých letech agentura CzechTourism a dále z šetření, které zrealizoval v roce 2011 zpracovatelský tým Strategie. Další důležitá data týkající se okresu Náchod, který je téměř identický s územím turistické oblasti Kladské pomezí, byla převzata ze statistik ČSÚ a agentury CzechTourism. Zadavatel strategie ‐ společnost BRANKA, o.p.s., která zastává na území turistické oblasti Kladské pomezí (dále jen TO KP) funkci společnosti pro destinační management, nemá bohužel k dispozici žádná statistická data za celé spravované území. Navíc se ukázalo, že ani data ČSÚ nejsou příliš směrodatná, neboť ČSÚ eviduje pouze malou část všech hromadných ubytovacích zařízení, která se na území Kladského pomezí (dále jen KP) nacházejí.

Na analytickou část navazují kapitoly týkající se sjednocení společné vize, stanovení priorit a návrhů, jak postupně Strategii převést do praxe a dosáhnou tak vytyčených cílů.